Tài liệu API

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ phần hướng dẫn API. Đó là khả năng tự chịu trách nhiệm của bạn những gì bạn thêm vào bằng API của chúng tôi.

Phương thức HTTP POST
Định dạng phản hồi Json
API URL https://21pip.com/api/v1
Khóa API

Đặt hàng mới

Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Tham số Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Phản hồi ví dụ:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

Thứ tự trạng thái

Tham số Mô tả
key Khóa API của bạn
action status
order ID đơn đặt hàng

Phản hồi ví dụ:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

Trạng thái nhiều đơn hàng

Tham số Mô tả
key Khóa API của bạn
action status
orders ID đơn hàng được phân tách bằng dấu phẩy (dữ liệu mảng)

Phản hồi ví dụ:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

Danh sách dịch vụ

Tham số Mô tả
key Khóa API của bạn
action services

Phản hồi ví dụ:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

Số dư

Tham số Mô tả
key Khóa API của bạn
action balance

Phản hồi ví dụ:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }